Dreptul la educaţie în regiunea transnistreană a Republicii Moldova

şi atitudinea comunităţii internaţionale*

 

Helsinki Monitor 2003, Volume 14, No. 2, pp. 101-116

 

Autori: Oldrich Andrysek şi Mihai Grecu**

 

Introducere

 

După trecerea a aproape doisprezece ani de la obţinerea independenţei, Republica Moldova rămâne încă o ţară divizată. Dezintegrarea Uniunii Sovietice a condus la apariţia a 15 noi state independente, precum şi la crearea câtorva republici autoproclamate, precum Abhazia şi Osetia de Sud (Georgia), Karabahul de Munte (Azerbajan), Cecenia (Federaţia Rusă) şi Transnistria - pe teritoriul Republicii Moldova. Cu sprijin străin, unele dintre aceste republici au reuşit, aproape cu acelaş succes ca şi statele recunoscute, să creieze structuri şi instutuţii statale şi să exercite controlul asupra teritoriului şi populaţiei.

Un exemplu elocvent în acest sens este, probabil, supraveţuirea aşa-zisei “Republici Moldoveneşti Nistrene” (RMN)[1]. Conducerea separatista de la Tiraspol, susţinută iniţial de Armata a 14-a sovietică, iar apoi primind sprijin moral, financiar  şi politic din Rusia, a proclamat mai întâi o “Republică Sovietică Socialistă Autonomă Transnistreană”, iar mai târziu, la 2 septembrie 1990, a declarat şi independenţa acesteia.

Acest articol va încerca să verse lumină asupra dreptului la educaţie în pretinsa „RMN” şi va demonstra gravitatea îngrădirii sistematice a acestui drept. Elucidarea politicilor “RMN” faţă de copiii “românilor”[2], adică faţă de acei copii care preferă să studieze folosind în procesul de învăţământ grafia latină, în raport cu “moldovenii” (cei care folosesc grafia chirilică), este o chestiune complicată şi agravată de faptul că autorităţile separatiste neagă vehement existenţa oricăror încălcări a dreptului la educaţie. Acţiunile autorităţilor separatiste afectează mii de individizi şi în timp ce prima generaţie a celor care sunt percepuţi ca “duşmani interni” sau “coloana a cincea” este pe cale de a absolvi şcoala, această chestiune rămâne voit obscură şi confuză chiar şi pentru cei iniţiaţi. S-ar părea că toţi, cu excepţia victimelor, s-au împăcat cu destinul[3].

Autorii argumentează că violarea drepturilor omului de către entităţile nerecunoscute, inclusiv dreptul la educaţie, trebuie să constituie o preocupare nu doar a statelor care se confruntă cu separatismul dar şi a întregii comunităţi internaţionale. Noi credem că chiar şi într-o lume mai puţin ideală, impunitatea cu care autorităţile separatiste trec cu vederea normele acceptate de comportament trebuie să fie suscectibilă de sancţiuni. Mai mult, regimurilor care încalcă standardele în materie de drepturi ale omului trebuie să li se transmită mesajul că însuşi comportamentul lor neagă a priori orice aspiraţii de statalitate[4].

“RMN” a stabilit, gradual, structuri executive, legislative, administrative şi judiciare separate şi a creat sisteme proprii în domeniile economic, vamal, de impozitare, educaţional şi altele. Nefiind recunoscută de nici un stat (cu excepţia “Abhaziei” şi “Karabahului de Munte”), “RMN” are trupe de frontieră, cu drapel şi stemă proprii, care reclamă ilegal la frontieră paşapoarte.[5]  Multe legi din perioada sovietică, unele amendate şi completate, rămân în vigoare[6]. Mai important, “RMN” a creat structuri de ordine şi forţă, inclusiv o poliţie secretă agilă, de tip KGB, precum şi o armată formidabilă care, potrivit opiniei experţilor militari, este superioară celei moldoveneşti[7]. Populaţia “RMN” este lipsită de drepturi cetăţeneşti şi nu poate participa la alegerile naţionale, iar atunci când i se permite să aleagă propriul “Parlament” şi “Preşedinte” standardele electorale internaţionale nu sunt respectate[8].

 “Statele” nerecunoscute de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice au supraveţuit nu doar datorită sprijinului străin. Într-adevăr, deşi există mai mulţi factori asupra cărora se poate delibera aici, este suficient să menţionăm doar unul: interesele indivizilor, care au monopolizat puterea şi beneficiază de pe urmele ei or depind de menţinerea status quo-ului, constituie una din cele mai importante explicaţii pentru existenţa lor continuă. Beneficiile depăşesc scopul politic declarat al statalităţii deoarece, canalizat fiind prin aceste adevărate “republici-găuri negre”, profitul obţinut din comerţul netaxat şi producerea ţigărilor, traficul de alcool, petrol, stupefiante şi arme este semnificativ[9]. În plus, un alt motiv este eşecul evident al comunităţii internaţionale (de exemplu, Naţiunile Unite, OSCE, UE  sau NATO) de a soluţiona conflictele “îngheţate”. Întrebarea care apare aici este dacă respectivele conflicte sunt considerate neimportante sau, mai simplu, prea depărtate, dacă nu chiar o ”chestiune rusă”. Timpul a demonstrat că atât ONU cât şi organizaţiile europene de securitate care deliberează la Viena sau Bruxelles nu au produs altceva decât declaraţii vagi şi “exprimări de îngrijorare” nesemnificative. Deocamdată, politicile concepute să gestioneze separatismul, excepţie făcând şubredele  înţelegeri de încetare a focului, au eşuat în mod ciudat. În timp ce scopul declarat al comunităţii internaţionale este menţinerea integrităţii teritoriale, relaţiile reale cu separatiştii şi interesele economice, după cum se se va vedea mai jos, tind să indice contrariul. Ca rezultat, atitudinea indulgentă şi selectivă a comunităţii internaţionale faţă de violarea drepturilor omului pe teritoriul statelor nerecunoscute, deşi nu este cu totul înţeleasa de observatorul experimentat,  ramâne a fi de o inconsistenţă crasă. Recenta decizie de sistare, la insistenţa Moscovei, a reînnoirii mandatului Grupului de Asistenţă al OSCE în Cecenia demonstrează că un interes intrusiv deschis faţă de drepturile omului poate fi uşor echivalat cu amestecul în treburile interne ale statelor suverane[10]. Singura excepţie pare a fi recentele sancţiuni “direcţionate” adoptate de SUA şi EU. În aceste condiţii, noi declarăm intenţia noastră de a adopta, conform procedurilor noastre interne, sancţiuni direcţionate, sub formă de restricţii de călătorie, împotriva membrilor conducerii Transnistriei, consideraţi a fi principallii responsabili pentru lipsa de cooperare în promovarea soluţionării conflictului. Numai timpul va demonstra dacă efectul dorit se va materializa”.[11]

Ca şi pe timpurile Constituţiei sovietice, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului este garantată de un document similar al “RMN”.  În mod previzibil, orice sursă transnistreană “oficială” va pretinde că drepturile omului sunt respectate integral şi că politicile sunt “…orientate spre edificarea unei societăţi democratice deschise”[12]. Mai mult, începînd cu 1992, “Sovietul Suprem” transnistrean a adoptat o hotărăre care proclamă intenţia sa de a respecta o serie de documente internaţionale în domeniul drepturilor omului (de exemplu, CEDO, ICCPR, ICESCR)[13]. Pe de altă parte a liniei de separare a părţilor, atunci cînd Republica Moldova a ratificat Convenţia Europeană cu privire la drepturile omului, ea a făcut şi o declaraţie importantă potrivit căreia “ea nu va fi capabilă să asigure, pînă la soluţionarea conflictului transnistrean, respectarea Convenţiei în raport cu omisiunile şi acţiunile autorităţilor auto-proclamatei republici transnistrene, teritoriul căreia este controlat, de facto, de către autorităţile respective[14]. Deşi nu se cunoaşte dacă “Sovietul Suprem” al Transnistriei ar fi avut reacţii în acest sens iar declaraţia a rămas netestată de-a lungul anilor, în 2001, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a respins obiecţiunea preliminară a Moldovei, argumentând că… Republica Moldova a ratificat Convenţia, cu efecte asupra întregului său teritoriu şi a declarat că “…Curtea consideră că declaraţia menţionată nu poate fi echivalată cu o rezervă, în termenii Convenţiei, fapt pentru care respectiva trebuie considerată nulă[15]. Iată, deci, cum o “fineţe” juridică eludează, din păcate, esenţa problemei: autoritatea reală, de facto, continuă şă fie exercitată de către separatişti iar la justiţie nu se poate recurge cînd drepturile omului sunt încălcate[16].

 

Educaţia în limba moldovenească /română în “RMN”

 

Unul din rezultatele “restructurării” gorbacioviste (adică în perioada sovietică, guvernată de Moscova) a fost re-introducerea, în luna august 1989, a “limbii moldoveneşti”, pe baza grafiei latine, în calitate de limbă de stat.[17] Conform noilor legi adoptate, limba de instruire a fost schimbată pe întreg teritoriul Moldovei, inclusiv în Transnistria.[18] Şcolile cu predare în limba rusă au rămas ne-afectate în acest sens şi continuă să existe datorită cererii suficiente din partea părinţilor, care consideră rusa drept limbă maternă.[19]                           

Declanşarea, în 1992, a conflictului armat între Guvern şi forţele separatiste din “RMN” a condus, doar într-un interval de cca. 6 luni, la strămutarea a peste 100.000 de persoane (dintre care 50.000 s-au refugiat în Ucraina) şi a modificat fundamental viaţa celor care au rămas pe teritoriul controlat de separatişti. Una din primele modificări care au fost operate în “RMN”, s-a rezumat la re-introducerea grafiei chirilice în şcoli, conform practicii din perioada sovietică.

Potrivit datelor statistice oficiale ale “RMN”, în prezent există 183 de şcoli primare (instituţii cu instruire generală), cu un număr total de 92.000 de elevi[20]. În timp ce în 82% din şcoli limba de instruire este rusa, în 13,5% limba de instruire este “moldoveneasca” în baza grafiei chirilice, în 3,8% - limba română şi în 0,7% -  limba ucraineană[21]. Există 32 de şcoli cu predare în limba “moldovenească” şi alte 15 şcoli “mixte” (cu predare şi în limba rusă)[22]. Adiţional, mai există 6 şcoli “româneşti” (“limba moldovenescă”, în baza grafiei latine).[23] Ultimele constituie subiectul prezentului articol deoarece problemele lor sunt cele mai acute iar un acord privind funcţionarea lor dintre autorităţile separatiste şi Guvernul de la Chişinău a fost imposibil de realizat.  În termeni mai expliciţi, şcolile care urmează curriculum-ul aprobat de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova sunt sortite să devină instituţii private. Modul în care acest fapt este transpus în practică şi cum aceste şcoli interacţionează cu autorităţile locale constituie esenţa problemei.

Pentru a înţelege “politica celor trei limbi oficiale” a Transnistriei (rusă, ucraineană şi “moldovenească” - în baza grafiei chirilice), este necesar să o examinăm într-un context mai larg. Mandatul OSCE orientat spre promovarea respectului pentru drepturile omului în general şi redresarea situaţiilor de tensiune care ar putea declanşa violenţă, în particular, a contribuit la menţinerea păcii în regiune. Negocierea, nu fără succes, cu autorităţile de facto pe marginea acordării unor şcoli a dreptului, fie şi limitat, de a preda în baza grafiei latine, a implicat atingerea unui compromis ce a permis unor astfel de şcoli “alternative” (private) să fie finanţate de la bugetul Republicii Moldova. Această binecuvântare internaţională a unei situaţii anormale a generat, totuşi, fără a se dori aşa ceva, efecte nedorite. Primul dintre acestea se rezumă la faptul că în timp ce cele 6 şcoli luptă pentru supraveţuire, autorităţile transnistrene au obţinut o carte blanche în ignorarea restului şcolilor de acest gen.[24] De asemenea, nelinişteşte faptul că chiar şi emisarii OSCE sunt trataţi cu rezerve tot mai mari iar eforturile lor de mediere devin, astfel, tot mai puţin rezultative.[25] În concluzie, soarta acestor şcoli depinde de capriciile conducerii transnistrene. “RMN” se opune educaţiei în baza grafiei latine şi oricine încearcă să promoveze această opţiune este perceput ca adversar al sistemului. Un ordin al Ministerului Educaţiei al “RMN” din 18 august 1994, interzice în mod expres predarea în şcolile transnistrene a limbii moldoveneşti pe baza grafiei latine.

Încercările de a spori numărul unor astfel de şcoli au fost reprimate cu duritate.[26] Într-adevăr, în timp ce sondajele neoficiale de opinie indică că mulţi părinţi ar opta în favoarea predării limbii “moldoveneşti” în baza grafiei latine, apelurile de a se efectua un sondaj transparent au fost ignorate. Singura încercare cunoscută de a preda clandestin limba română într-o şcoală finanţată de “statul RMN” a eşuat. În Grigoriopol, corpul profesoral şi părinţii au fost calomniaţi gălăgios de organele mediatice locale, fiind etichetaţi drept “duşmani ai statului”.[27] Unul cîte unul, ei au fost invitaţi să-şi “reconsidere” opţiunea, fiind ameninţaţi cu pierderea serviciului, locuinţei, etc. Copiii (şi învăţătorii) au fost intimidaţi în timpul prezentării explicaţiilor privind motivele folosirii grafiei latine iar oficialii locali au efectuat controale de rutină a claselor pentru a se asigura că instruirea se face în modul “potrivit”. Asociaţia părinţilor şi învăţătorilor a fost abolită iar preşedintele ei a fost arestat.[28] Sporind în continuare presiunea, la începutul anului 2003, “Colegiul Ministerului Edicaţiei” a decis să “…oblige conducătorii şcolilor româneşti şă introducă curriculumul transnistrean pînă la data de 1 martie or să clarifice statutul lor pînă la data de 1 aprilie”.[29]

            Autorizate sau nu, şcolile rămân hărţuite şi obstrucţionate în continuare.[30] În condiţiile în care statutul lor legal este neclar, se exercită o presiune continuă cu scopul de a le închide şi aceasta în pofida faptului că părinţii sunt locuitori ai Transnistriei şi plătesc impozite, fiind astfel îndreptăţiţi să aştepte un tratament egal în ce priveşte educaţia primară a copiilor lor. Şcolile sunt discriminate de către administraţiile locale ostile şi lipsite de facilităţile de strictă necesitate, îndeosebi de spaţiu. Deoarece aceste şcoli sunt calificate drept private, se aşteaptă ca ele să solicite licenţe speciale şi să plătească pentru chirie şi alte utlităţi la rate mai înalte decît alte instituţii. Consiliul orăşenesc din Tiraspol, începând cu 1997, a refuzat să ofere şcolilor spaţiile necesare, astfel încât peste 780 de şcolari continuă să împartă, în trei shimburi, cele 9 săli de studii disponibile (sunt  necesare 33 săli de studii). În Benderul învecinat, 2.000 de copii sunt distribuiţi în trei blocuri separate şi peste 700 de copii studiază în săli de studii care nu întrunesc standardele sanitare aplicabile; 180 de copii fac zilnic naveta la Hagimus (sat din suburbia Benderului, subordonat Chişinăului). Mai mult, asigurările anterioare date OSCE-ului de către autorităţile transnistrene sunt ignorate iar încercările de a reînnoi licenţele sunt, de regulă, respinse sau obstrucţionate.[31] Electricitatea, liniile telefonice şi încălzirea sunt stopate cu regularitate iar reparaţiile de strictă necesitate a clădirilor municipale nu se efectuiază. Copii nu au acces la facilităţile de sport şi sunt privaţi de drepturile de care beneficiază alţi copii. Deseori, ei învaţă în trei schimburi şi suferă din cauza facilităţilor sanitare nesatisfăcătoare. În lipsă de alte opţiuni, mulţi dintre ei sunt nevoiţi să înveţe în încăperi provizorii, inadecvate pentru studii, localizate în clădiri avariate de război, în timp ce “colegii loiali”, care frecventează şcolile de “stat”, beneficiază de condiţii şi standarde normale (ex. subsidii pentru prînzurile şcolare or mici plăceri precum sunt cantinele şi laboratoarele). În loc să le ofere spaţii adecvate de studii, autorităţile locale ameninţă şcolile cu închiderea pe motivul nerespectării regulamentelor sanitar şi anti-incendiar.[32] De asemenea, este cunoscut că autorităţile “RMN” au confiscat materialele necesare pentru instruire (care au trebuit să fie aduse de pe teritoriul controlat de Guvern) şi au creat obstacole serioase pentru acordarea asistenţei internaţionale, încercînd să perceapă taxe, să nu acorde permise de construcţie or, mai simplu, să închidă frontiera pentru transporturile de acest gen.

Trebuie să se ia în calcul şi faptul că această situaţie patetică are rădăcini adânci şi este o consecinţă a unei confruntări prelungite şi emoţionale dintre părinţii (şi învăţătorii) moldoveni şi autorităţile transnistrene “pro-ruse”. Ultimii consideră româna drept o limbă străină care, după părerea lor, nu-şi are locul în şcolile de “stat”, exceptînd eventual cazul când, alături de alte limbi străine precum engleza şi franceza, poate fi studiată opţional.[33] Situaţia este agravată şi de alţi factori complicaţi, precum curriculum-urile diferite, ceea ce presupune predarea istoriei şi geografiei din perspective diametral opuse, acestea fiind chestiuni de mare sensibilitate politică. Aparte de convingerile “naţionaliste”, părinţii conştientizează faptul că este puţin probabil ca un absolvent al unei şcoli din “RMN” să însuşească suficient de bine româna şi va fi dezavantajat în cazul admiterii într-o universitate din Moldova. Singura opţiune este de a continua studiile la Moscova sau Kiev - alternativă neatractivă sau prohibitivă sub aspect financiar pentru o bună parte dintre absolvenţi. Probleme apar şi în virtutea incompatibilităţii sistemului de notare şi examinare şi mulţi realizează că ei vor primi la absolvire diplome de valoare îndoielnică (diplomele Universităţii transnistrene nu sunt recunoscute în străinătate). În concluzie, chestiunea şcolară a devenit ostatecă a bătăliilor politice, unde neîncrederea guvernează iar loialitatea poate fi măsurată în funcţie de opţiunea părinţilor pentru o şcoală controlată de separatişti sau Guvern.

Întru susţinerea poziţiei lor, autorităţile transnistrene continuă să promoveze vechea teorie sovietică cu privire la românii din Basarabia şi Transnistria, şi anume că ei ar fi un popor distinct – „moldovenii” şi că ar vorbi o limbă deosebită de cea română -  “moldoveneasca”. De aici derivă logica conform căreia limba “moldovenească” trebuie şă fie predată exclusiv în baza grafiei chirilice (grafia latină, conform liderilor  separatişti, potrivindu-se doar limbii române). Autorităţile transnistrene se erijează în postura de ultim bastion al unei naţiuni moldoveneşti distincte împotriva “românizării”. În această privinţă,  la 12 martie 1991, “Sovietul Suprem al RMN” a adoptat o decizie, în care printre altele,  se spunea:

În ultimul timp, în RSSM (Republica Sovietică Socialistă Moldovenească) procesul românizării poporului moldovenesc s-a accelerat. Mass-media, organizaţiile civice, naţionaliste şi politizate, precum şi instituţiile oficiale de stat promovează o politică anti-naţională, de negare a specificului poporului moldovenesc, culturii, limbii şi tradiţiilor sale. Aceste forţe anti-naţionale prezintă ca find românesc tot ce este moldovenesc: pămîntul, poporul, limba, grafia, tradiţiile….[34]

La scurt timp după aprobarea acestei decizii, probabil în virtutea aceluiaş efort de  stăvilire a “românizării”, „Sovietul Suprem” de la Tiraspol a declarat printr-o lege limba “moldovenească”, alături de alte două limbi (rusa şi ucraineana), drept limbă oficială a pretinsei “RMN”. Pe lângă faptul că s-a declarat grafia chirilică drept bază exclusivă pentru forma scrisă a limbii “moldoveneşti”, Articolul 6 a mai stipulat că “… folosirea grafiei latine atrage, conform prevederilor pertinente ale legii, reponsabilitate”.[35] 

În ciuda tuturor eforturilor de a convinge populaţia vis-ŕ-vis de existenţa unei singure şi adevărate identităţi moldoveneşti, mii de învăţători, părinţi şi elevi consideră că limba “moldovenească” este în realitate română. Mai mult, după cum s-a menţionat mai sus, astăzi mulţi înţeleg că însuşirea adecvată a unui singur alfabet va dezavantaja absolvenţii care vor dori să fie eligibili pentru invatamantul superior în restul Moldovei, în România sau Europa[36]. În decursul ultimei decade, un număr semnificativ de părinţi, supunîndu-se unui risc considerabil, au făcut sacrificii pentru a asigura copiilor predarea în grafia latină. Învăţătorii şi părinţii au participat la demonstraţii, greve organizate şi au semnat petiţii către organizaţiile internaţionale şi ambasadorii ţărilor garante (Ucraina şi Rusia).[37] Aceste acţiuni au înfuriat autorităţile transnistrene, uneori până la punctul de a răspunde prin investigaţii şi încercări sofisticate de a închide şcolile implicate. Numeroşi părinţi au fost ameninţaţi or cerceteţi de serviciile de securitate iar unii şi-au perdut serviciul sau au fost sfătuiţi să părăsească regiunea[38]. Cei care nu s-au supus, au fost acuzaţi în grup, precum că reprezintă “coloana a cincea” a Republicii Moldova în Transnistria. În consecinţă, în timp ce unii adoptă “o mentalitate gen victimă”, alţii devin mai duri, mai ostili şi, potenţial, mai radicali.

În mod practic, mulţi copii sunt nevoiţi să ia adiţional, la domiciliu, lecţii de grafie latină. Spre exemplu, în ianuarie 1997, în Grigoriopol, conform unui raport OSCE, 150 de copii luau lecţii la domiciliu de la 16 învăţători[39]. Câţiva ani mai târziu, în aprilie 2001, cca. 90% din elevii şcolii din Grigoriopol urmau, în secret, curriculumul Guvernului  de la Chisinau, în paralel cu cel transnistrean.[40] În 2002 când s-a constatat că majoritatea absolută a părinţilor au decis să legalizeze acestă situaţie şi au solicitat autorităţilor locale să permită predarea în grafie latină, răspunsul a fost rapid şi hotărât.[41] Cincizeci şi patru dintre cei 57 de învăţători au fost ameninţaţi că vor fi acţionaţi în judecată în baza unor capete de acuzare variind de la încălcarea legii cu privire la limbi până la ridicarea celui de-al doilea salariu (ne-impozitat), plătit prezumtiv de autorităţile de la Chişinău pentru munca lor ne-autorizată”. Învăţătorilor le-a fost oferită posibilitatea să-şi exprime regretul în această conexiune şi au fost încurajaţi să semneze declaraţii în sensul respectării de către ei, în viitor, a legislaţiei în vigoare a “RMN”. Sancţiunile disciplinare au fost o altă alternativă oferită. Şcoala a fost “reorganizată”  şi toţi învăţătorii au fost obligaţi să se re-califice pentru propria lor profesiune[42]. Intervenţiile OSCE au fost ignorate, personalului internaţional i s-a interzis accesul în Transnistria şi, în final, în pofida apelurilor reprezentanţilor statelor garante (Rusia şi Ucraina), predarea limbii române a fost interzisă.[43] Învăţătorii “ne-rezonabili” au fost concediaţi iar copii au fost nevoiţi să părăsescă şcoala, astfel încât două sute dintre ei frecventează, în prezent, o şcoală a Guvernului, dintr-un sat situat la 17 km depărtare.[44] 

Nu toţi părinţii au opus deschis rezistenţă. Unii şi-au trimis copii la cea mai “apropiată” şcoală, situată dincolo de linia de separare a partilor.[45] Cei care nu rezistă presiunilor sunt tentaţi să părăsească definitiv regiunea, fapt care a alarmat Oficiul din Moldova al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi. Prevenirea strămutării interne, ca rezultat al violării drepturilor omului în Transnistria, inclusiv dreptul la educaţie, rămâne până în prezent o preocupare a comunităţii internaţionale. Conştient de faptul că nu se acordă, practic, fonduri internaţionale pentru sprijinirea măsurilor pozitive, UNHCR a elaborat un proiect de reconciliere, ce urmează a fi finanţat prin intermediul Băncii Mondiale, precum şi în baza unui grant substanţial oferit de Fondul Japonez pentru Dezvoltare Socială (FJDS). Obiectivul principal urmărit de proiect vizează reconcilierea comunităţilor divizate şi diminuarea discriminărilor prin acţiuni reparatorii faţă de instituţiile afectate.[46] Proiectul a avut un start dificil şi a fost stopat iniţial, când UNHCR s-a retras din proiect datorită insuficienţei garanţiilor de supraveghere oferite de ambele părţi[47].

De asemenea, trebuie menţionat că, chiar şi şcolile “moldoveneşti” oficiale din Transnistria, care predau în baza grafiei chirilice, se confruntă cu condiţii dificile. Şcolile sunt prost echipate cu materiale educaţionale deoarece autorităţile demonstrează puţin interes pentru starea lor. Elevii din şcolile moldoveneşti trebuie să se mulţumească cu cărţi depăşite de timp, datând încă din perioada sovietică, în timp ce colegii lor, ruşi şi ucraineni, citesc din cărţi moderne (uneori donate de Rusia şi Ucraina). În consecinţă, un număr tot mai mare de părinţi îşi trimit copiii la şcolile ruseşti iar şcolile moldoveneşti continuă să se golească. Conform unui raport al “Ministerului Educaţiei” al “RMN”, în 1999, deşi elevii de etnie română/moldoveană reprezentau 32.6% din totalul copiilor din Transnistria, numai 13% frecventau şcolile moldoveneşti. În instituţiile de educaţie specială şi superioară numai 6% erau “moldoveni”.[48]

 

Dreptul la educaţie a copiilor reflectat în dreptul internaţional

 

Cel puţin în teorie, drepturile lingvistice ale persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale şi etnice, sau persoanelor aflate în situaţii similare, sunt garantate de o serie de instrumente în domeniul drepturilor omului. Dreptul de a folosi propria limbă încorporează dreptul de a o folosi, în mod privat sau public, liber şi fără amestec or discriminare. Articolul 27 al Pactului internaţional al ONU cu privire la drepturile civile şi politice (1969) şi Articolul 30 al Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului (1989) specifică explicit că un copil aparţinând unei minorităţi etnice sau lingvistice “…are dreptul, în comuniune cu alţi membri ai grupului său, să beneficieze de cultura sa, să profeseze şi să practice propria religie, or să folosească propria limbă”.[49] Documentul CSCE de la Copenhaga din 1990 conţine angajamentul statelor participante de a depune eforturi pentru a asigura ca persoanele care aparţin minorităţilor naţionale şă poată studia limba sau limbile oficiale ale statului respectiv şi să aibă oportunităţi adecvate de educaţie în limba lor maternă.[50]

Autorităţile “RMN” neagă cu vehemenţă faptul că unele drepturi sunt violate iar la un moment dat au declarat chiar că oricum nu sunt obligaţi să le respecte atâta timp cât nu există un acord general asupra a ceea ce constituie o minoritate (naţională): iată o mostra clasică de apărare ce ţine de arsenalul multor infractori. Să nu uităm, totuşi, că fostul Înalt Comisar al OSCE pentru minoritatile nationale, Max Van der Stoel, şi-a expus deja opinia în această privinţă în 1993:

(…) Eu nu vă voi oferi o definiţie personală. Aş observa, totuşi, că existenţa unei minorităţi este o chestiune de fapt şi nu de definiţie. Aş dori să citez Documentul de la Copenhaga din 1990, care (…) declară că “a aparţine unei minorităţi naţionale este o chestiune ce ţine de opţiunea individuală a persoanei.” (…) Aş mai îndrăzni să afirm că voi recunoaşte o minoritate atunci când o voi vedea. În primul rând, o minoritate este un grup cu caracteristici lingvistice, etnice or culturale, care îl disting de majoritate. În al doilea rând, o minoritate este un grup care, de regulă, încearcă nu numai să-şi păstreze identitatea dar şi să confere acestei identităţi o expresie mai puternică.[51]

Este evident, cel puţin pentru autori, că populaţia vorbitoare de “limbă moldovenească” din Transnistria este un grup care încearcă să-şi păstreze identitatea şi să confere expresie acestei identităţi.

Hotărârea “Sovietului Suprem” din 1992 menţionată mai sus, atestă că “RMN”, indiferent de relaţia sa formală cu unele organizaţii sau documente internaţionale, subscrie la câteva documente internaţionale în domeniul drepturilor omului (inclusiv Pactul internaţional al ONU cu privire la drepturile civile şi politice). Caracteristic pentru astfel de situaţii este faptul că violând dreptul la educaţie, autorităţile transnistrene încalcă nu doar normele internaţionale ci şi propria sa “legislaţie”. Deşi au fost încercări de a se apela la “Oficiul Procurorului”, totuşi, atâta timp cât instituţiile respective sunt responsabile în faţa conducerii “RMN”, astfel de încercări au puţine şanse de succes.   

 

OSCE şi şcolile moldoveneşti în Transnistria

Misiunea OSCE din Moldova este principalul organism al OSCE care are în responsabiltate chestiunea şcolilor din Transnistria.[52] Conform mandatului său, Misiunea a acordat din start o atenţie sporită situaţiei şcolilor moldoveneşti din Transnistria. Misiunea primeşte continuu petiţii de la învăţători şi părinţi, efectuiază vizite în şcoli, participă la întrevederi cu autorităţile locale şi apelează, cu regularitate, la “Ministerul Educaţiei”, la liderii  “RMN”, inclusiv “Preşedintele” Smirnov, pentru a-i determina  să manifeste moderaţie. În particular, Misiunea a sesizat conducerea “RMN” asupra faptului că “…este dreptul părinţilor să aleagă limba şi grafia educaţiei copiilor lor iar autorităţile au datoria să asigure, de o manieră nediscriminatorie, condiţiile adecvate pentru părinţi şi copii[53]. Deşi Misiunea s-a străduit să asiste părinţii, elevii şi învăţătorii în soluţionarea problemelor lor, acesteia îi lipsesc, evident, mijloacele de a impune respectarea standardelor internaţionale.

Ambasadorul William Hill, fostul şi actualul şef al Misiunii OSCE, a comentat deceniul trecut  în modul cel mai elocvent cu putinţă:

Noi, cei din Misiunea OSCE din Moldova, suntem profund îngrijoraţi vis-ŕ-vis de şcolile şi elevii  din Transnistria, în particular în ce priveşte copiii care doresc să fie instruiţi în limba moldovenească or română în baza grafiei latine şi care nu pot primi o astfel de educaţie or a căror educaţie în baza acestei grafii este ilmitată. Am abordat personal, de mai multe ori, această chestiune în discuţiile avute cu conducerea transnistreană şi vom face acest lucru în continuare. Noi credem că, copiii au acest drept şi părinţii, de asemenea, au dreptul să aleagă limba şi grafia de instruire a copiilor lor iar statul nu trebuie să impună nici un fel de restricţii arbitrare sau injuste referitor la educaţia copiilor. Noi vom continua să acţionăm în vederea asigurării unui sprijin adecvat pentru educarea copiilor de pe malul stâng în limba dorită de părinţii lor. Noi activăm în cooperare strânsă cu UNHCR şi alte organizaţii internaţionale în vederea găsirii mijloacelor financiare pentru a sprijini şcolile de pe malul stâng care predau limba română în baza grafiei latine. Acesta este un proces continuu şi credem că am avut succes pe planul ameliorării condiţiilor pentru educaţie, dar rămâne încă mult de făcut şi noi vom continua să îndemnăm şi să exercităm presiuni asupra personelor oficiale de pe malul stâng ca să permită copiilor să fie educaţi în limba pentru care ei optează şi să prevină or să nu admită discriminarea, ameninţarea, violenţa împotriva acestor copii şi şcoli.[54]

Începând cu anul 1994, chestiunea şcolilor moldoveneşti din Ttransnistria  a ocupat un loc important şi pe agenda Înaltului Comisar al OSCE pentru minorităţile maţionale. Înaltul Comisar Max Van der Stoel a cercetat situaţia lor în cadrul primei sale vizite în Moldova din decembrie 1994. Atunci el s-a întâlnit la Tiraspol, precum şi în oraşul învecinat, Bender (Tighina) cu autorităţile locale şi liderii minorităţilor. Înaltul Comisar a identificat unele soluţii pentru “criza şcolilor” şi a vizitat şcolile de “limbă moldovenească” din regiune “unde a vorbit cu învăţătorii şi părinţii, care erau nerăbdători ca copiii lor să studieze în baza grafiei latine şi nu în grafia chirilică, impusă de autorităţile transnistrene”. El a chemat autorităţile “să demonstreze mai multă flexibilitate în această chestiune controversată şi să asigure că problema existenta va fi soluţionată spre beneficiul tuturor persoanelor implicate şi în concordanţă deplină cu normele internaţionale”.[55]

Nefiind înregistrate ameliorări în sensul de mai sus, domnul Max Van der Stoel a revenit asupra acestei chestiuni in timpul altor două vizite efectuate ulterior în Moldova – in mai şi septembrie anul 2000. În cadrul vizitei din mai, el a reiterat “îngrijorarea sa în legătură cu dificultăţile cu care se confruntă copii moldoveni din Transnistria pentru a învăţa limba moldovenească în baza grafiei latină ” şi a cerut autorităţilor transnistrene să înceteze aceste practici (discriminatorii). Cu referire la hărţuiala la care sunt supuse câteva şcoli din estul Moldovei care predau “limba moldovenească”, el a avertizat că “…autorităţile nu trebuie să împiedice exercitarea de către cetăţeni a dreptului la educaţie în limba lor maternă prin impunerea unor exigenţe de ordin legal şi administrativ, nejustificate şi împovărătoare, care reglementează stabilirea şi gestionarea instituţiilor în domeniul educaţiei, indiferent dacă sunt private sau publice”[56]. În cadrul vizitei sale din septembrie, Înaltul Comisar s-a întâlnit, între alţii, cu “Preşedintele” Smirnov şi l-a îndemnat “să adopte o atitudine mai înţelegătoare faţă de cele şapte şcoli care predau în baza grafiei latine”.[57]

Această chestiune nesoluţionată a fost preluată de actualul Înalt Comisar al OSCE pentru minorităţile naţionale, Rolf Ekeus, desemnat în post la data de 1 iulie 2001. În contextul vizitei sale în Moldova din aprilie 2002, domnul Ekeus şi-a exprimat solidaritatea cu învăţătorii şi părinţii care sunt intimidaţi, a dat o apreciere înaltă activităţii umanitare desfăşurată de UNHCR în vederea sprijinirii şcolilor şi a apelat la autorităţile transnistrene “să nu obstrucţioneze activitatea şcolilor”. “Drepturile şi bunăstarea copiilor nu trebuie să devină victime ale agendelor politice. Trebuie să existe soluţii practice pentru problemele imediate şi solvabile, de natură să prevină înrăutăţirea situaţiei” a avertizat el.[58]

 

Necesitatea unei implicări mai mari a comunităţii internaţionale

 

Atunci când ne referim la drepturile copiilor vorbitori de limbă română este important să reţinem că drepturile minorităţilor şi drepturile omului sunt interdependente. Potrivit normelor şi standardelor internaţionale, autorităţile nerecunoscute, care deţin controlul asupra unui teritoriu, nu sunt absolvite de obligaţiile lor, inclusiv obligaţia de a respecta drepturile omului pentru fiecare persoană în parte. Documentul Reuniunii OSCE de la Moscova pentru Dimensiunea Umană (10 septembrie - 4 octombrie 1991) stipulează că “…chestiunile ce ţin de drepturile omului, libertăţile fundamentale, democraţia şi statul de drept sunt probleme de importanţă internaţională, deoarece respectul pentru aceste drepturi şi libertăţi constituie una din temeliile care stau la baza ordinii internaţionale”. Totodată, statele participante declară “categoric şi irevocabil” că “angajamentele asumate în domeniul dimensiunii umane a CSCE sunt chestiuni de interes direct şi legitim al tuturor statelor participante şi nu ţin exclusiv de  treburile interne ale unui stat”. De asemenea, statele participante au exprimat:  determinarea lor de a onora toate angajamentele şi de a soluţiona prin mijloace paşnice, individual sau colectiv, orice problemă de acest gen în baza respectului reciproc şi cooperării. În acest context ele recunosc că implicarea activă a persoanelor, grupurilor, organizaţiilor şi instituţiilor este esenţială pentru asigurarea progresului continuu în această direcţie”.[59]

În alte cuvinte, normele şi standardele internaţionale reclamă că, orice autoritate care deţine controlul asupra unui teritoriu sau populaţii, trebuie să respecte drepturile omului pentru orice persoană, inclusiv persoanele care aparţin minorităţilor naţionale, etnice or lingvistice (or a persoanelor în poziţii similare). Din această perspectivă, monitoringul respectării drepturilor omului trebuie să se constituie în obiect legitim al atenţiei comunităţii internaţionale – chiar dacă aşa-zisa “RMN” nu este o entitate politică recunoscută de comunitatea internaţională. Problema drepturilor omului în Transnistria (precum şi în alte republici separatiste), inclusiv dreptul la educaţie, trebuie să fie “o chestiune de interes direct şi legitim” pentru toate statele participante ale OSCE şi pentru instituţiile OSCE.

La data de 17 iunie 1999, John Evans, şeful Misiunii OSCE din Moldova, în discursul său la reuniunea a 235-a a Consiliului Permanent al OSCE, a declarat:  Problema transnistriană este ca un lacăt cu combinaţie numerică: noi trebuie să formăm numerele corecte în câteva locuri pentru a-l deschide. Noi, OSCE şi comunitatea internaţională în general, trebuie să fim capabili să acordăm asistenţă dar însişi părţile cunosc conflictul mai bine decât cei din exterior şi poartă responsabilitatea finală pentru soluţionarea lui [60].

În opinia noastră, discursul dlui Evans varsă lumină asupra uneia dintre dificienţele de bază ale politicilor privind conflictele “îngheţate” de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice. Atunci când elemente importante lipsesc pentru o posibilă soluţie a conflictului şi impasul continuă, precum şi atunci când voinţa de a promova soluţii reale slăbeşte, singura acţiune ce mai rămâne este apelul către “părţi”. O altă problemă care apare în această privinţă, se referă la faptul că, comunitatea internaţională tinde să se concentreze exclusiv pe “probleme majore” (ceea ce  în contextul transnistrian înseamnă eliminarea armamentelor şi retragerea trupelor ruseşti, conform deciziilor Summit-ului de la Istanbul). Spre regret, atâta timp cât suferinţa umană nu face titlul principalelor ştiri, chiar şi încălcările masive şi pe scară largă a drepturilor omului sunt, în cel mai bun caz, percepute ca fiind incidente izolate or atribute ale unei stări regretabile de lucruri - nerezolvabilă atîta timp cât “problemele mari” nu au fost soluţionate. În mod similar, comunitatea internaţională exercită puţină presiune, sau chiar aceasta lipseşte, pentru a determina schimbări or a promova măsuri de consolidare a încrederii.    

Este foarte interesant de observat în această privinţă că, potrivit surselor independente, 80% din comerţul extern al “RMN” revine Europei de Vest şi Statelor Unite. Nu e de mirare că presa semi-oficială a RMN” se laudă că “…lipsa unui statut juridic nu creiază obstacole pentru încheierea şi implementarea acordurilor economice”[61]. Cinzeci la sută din comerţul extern al Republicii Moldova  revine Federaţiei Ruse. După părerea noastră, aceste cifre indică că, comunitatea internaţională în general, şi unele ţări, în particular, au mijloace considerabile de presiune şi, dacă ar dori, ar putea să facă mai mult pentru a curma excesele transnistrene în domeniul drepturilor omului. Din păcate, nu acesta a fost cazul până în prezent şi nimeni nu poate evita întrebarea: Cum poate fi reconciliată această lipsa de acţiune cu numeroasele obligaţiuni care revin noilor state independente înainte de a fi admise în “clubul” ţărilor democratice?

 

Încheiere

 

Violarea gravă a drepturilor omului, după trecerea atâtor ani de la prăbuşirea comunismului, necesită o atenţie mai serioasă din partea comunităţii internaţionale. Normele şi standardele internaţionale existente reclamă express că orice autoritate, care deţine controlul asupra unui teritoriu sau populaţii, trebuie să respecte drepturile omului pentru orice persoană, inclusiv cele ale persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale, etnice or lingvistice (or a persoanelor în poziţii similare). Chiar dacă aşa-zisa “RMN” nu este o entitate politică recunoscută de comunitatea internaţională, problema drepturilor omului în Transnistria (precum şi în alte republici separatiste), inclusiv dreptul la educaţie, trebuie să fie o chestiune de interes direct şi legitim” pentru toate statele participante ale OSCE şi pentru instituţiile OSCE. De asemenea, de aici derivă că regimul ilegal din Transnistria, cu înfiorătorul său dosar în domeniul drepturilor omului realizat, inter alia, cu etalarea unui dispreţ absolut pentru dreptul la educaţie, precum şi pentru alte numeroase  standarde ale OSCE şi Consiliului Europei, cu greu poate spera să fie vreodată recunoscut.

Pe de altă parte, atâta timp cât unele forţe (state) sunt interesate, înainte de toate, în menţinerea conflictelor în stare “îngheţată”, progresul va fi de neatins iar violarea drepturilor omului va continua. Eşecul comunităţii internaţionale de a acţiona eficient i-a determinat pe mulţi să conchidă că “RMN” este un prim exemplu a unei politici tacite de genul “devide et impera”. Încurajând selectiv separatismul, foştii stăpâni continuă să exercite control şi influenţă în regiune iar respectul pentru drepturile omului devine o frază goală.

Desigur, problema limbii române  în Transnistria este o componentă mică a unei confruntări mai mari, acutizată şi de privarea de drepturi a unei părţi considerabile a populaţiei vorbitoare de limbă română, subminându-se astfel orice perspectivă de respectare a drepturilor pentru minoritatea respectivă. Chiar dacă am accepta poziţia oficială că “moldoveneasca” este una din cele trei limbi de “stat”, în realitate chiar şi “moldovenii”/românii care au optat pentru alfabetul chirilic sunt marginalizaţi. Se presupune, că începând cu anul 1998, situaţia în Transnistria s-a ameliorat; cazurile de represiune nu mai implică dispariţia persoanelor  or alte forme extreme de violenţă fizică şi psihologică. Pe de altă parte, violarea într-o formă mai subtilă a drepturilor elementare ale omului continuă. Deaceia ar trebui să se reflecte asupra faptului dacă politicile de facto ale diplomaţiei “tacite” vis-ŕ-vis de un regim care sfidează în totalitate valorile democratice produc, în esenţă, rezultate mulţumitoare or dacă acestea doar extind agonia. Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declarat că eşecul de a soluţiona conflictul transnistrean, alături de sărăcie şi corupţie, reprezintă una din cele mai importante probleme pentru ţară şi regiune. În consecinţă, în Moldova este în creştere percepţia potrivit căreia dacă conflictul transnistrean nu va fi soluţionat, aceasta poate conduce la dezintegrarea ţării. Conştientă de acest fapt, conducerea Moldovei sprijină proiectul OSCE de federalizare a ţării, deşi conform opiniei multor observatori independenţi, implementarea proiectului este de natură să prejudicieze interesele naţionale.[62] Dat fiind că procesul de negociere a început mai mult de zece ani în urmă şi este nerealist de aşteptat soluţionarea conflictului în timpul apropriat, este important ca, comunitaţea internaţională să acorde o atenţie reînnoită violării drepturilor omului în Transnistria. Această chestiune trebuie să devină şi o componentă proeminentă a procesului de negocieri.* Traducere din limba engleză de Natalia Ursu-Moraru (Chişinău). Articolul în varianta engleză a fost publicat în revista “Helsinki Monitor”, nr. 2, 2003, p.101-116.

** Oldrich Andrysek a activat, în perioada 1998-2003, în calitate de Reprezentant alUNHCR  în Moldova iar Mihai Grecu este un fost diplomat moldovean. Opiniile exprimate în articol sunt opinii personale ale autorilor şi nu coincid ]n mod  necesar cu cele ale Guvernului Moldovei, Naţiunilor Unite ori UNHCR.

[1] “Republica Moldovenescă Nistreană”  şi-a proclamat independenţa la data de 2 septembrie 1990. Cu un teritoriu de 4.163 km patraţi (spre comparaţie, Luxembourg are 2.586 km patraţi) şi o populaţie de 660.000 (cca. 17% la sută din populaţia Moldovei) este încadrată de Ucraina şi Moldova.

[2] În Republica Moldova există o dezbatere interminabilă şi extrem de politizată referitoare la faptul dacă populaţia majoritară este compusă, din punct de vedere etnic, din “moldoveni” sau “români”. Autorii acestui articol împărtăşesc opinia potrivit căreia populaţia majoritară este compusă, din punct de vedere etnic, din “români” iar limba vorbită în Moldova este limba română,  “moldovenească” fiind, cel mult, dialectul său de referinţă.

[3] Adjunctul Ministrului moldovean al educaţiei, O. Babenko, a declarat că …problemele şcolilor noastre nu pot fi soluţionate atâta  timp cât conflictul transnistrian nu este soluţionat la nivel politic”. http://azi.md/news?ID=21122, 11 octombrie 2002. Este de netăgăduit că negocierile sunt în impas, în egală măsură, vis-avis de alte chestiuni presante, inlusiv eliminarea armamentelor. Totodată, Moldova este văzută, tot mai mult, ca un stat “eşuat”. Vezi: See: ‘Outsiders aren’t helping’, The Economist, February 15th-21st 2003, p. 48.

[4] Referitor la chestiunea “cine este responsabil” : “…autorităţile de facto ale regiunii transnistrene sunt responsabile integral în faţa comunităţii internaţionale şi propriei populaţii pentru respectarea standardelor general acceptate ale drepturilor omului. Faptul că Transnistria este un stat nerecunoscut, nu elibereaşă autorităţile sale, inclusiv cele responsabile de ordinea publică şi protecţia drepturilor omului, de necesitatea conştientizării, propagării şi acţionării în concordanţă cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului ”. “Drepturile omului în Republica Moldova”, Chişinău 1999, p.74.

[5] Vezi “Activitatea CUC rămîne în continuare deosebit de dificilă şi nerezultativăhttp://azi.md/news?ID=1140 citând-ul pe Gheorghe Roman, copreşedinte al Comisiei Unificate de Control din partea Moldovei, conform căruia “formaţiunile de grăniceri ale autoproclamatei RMN, instalate ilegal în stânga Nistrului, împiedică călătoria cetătenilor in regiune…”.

[6] De exemplu, Codul Procedural Penal al RSSM (Republica Sovietică Socialistă Moldovenească) din 1961, Codul Civil din 1964 or Codul Procedural Civil din 1964.

[7] Vezi: Waters Trevor, ‘Instabilities in Post-Communist Europe. Moldova’, Conflict Studies Research Centre. Rma Sandhurst. January 1995; Interfax news agency, 7 August 2001; Mihai Gribincea, The Russian Policy on Military Bases: Georgia and Moldova, Oradea, 2001, pp. 217-235.

[8] Autorităţile transnistrene au persistat în prevenirea participării populaţiei la alegerile naţionale (alegerile parlamentare din 1994, 1998 şi,  respectiv, 2001; alegerile prezidenţiale din 1996), interzicând crearea secţiilor de votare în regiune. De câteva ori, atunci când în Moldova aveau loc alegeri parlamentare şi prezidenţiale, a fost decretată “starea de urgenţă”. De exemplu, în perioada desfăşurării alegerilor prezidenţiale din 1996, prin “Decretul prezidenţial” nr.6, aprobat de “preşedintele” transnistrean a fost instituită o “stare de urgenţă”. Vezi, de exemplu, Raportul pe ţară privind practicile în domeniul drepturilor omului pe anul 1998 al Departamentului de Stat al SUA (http://www.state.gov/www/global/human_rights).

[9] Charles King, ‘The Benefits of Ethnic War. Understanding Eurasia's Unrecognized States’, World Politics 53.4 (2001), 524-552; Michael Wines, ‘Trans-Dniester 'Nation' Resents Shady Reputation’, The New York Times, 5 March 2002.

[10]Russia to Shut Monitoring By Europeans In Chechnya’, The New York Times, 1 January 2003, p. 5 sau  ‘Osce Chairman regrets end of osce mandate in Chechnya’ in: http://www. osce.org/news/generate.php3?news_id=2986, 4 February 2003.

[11] Vezi “Buletinul moldovenesc de ştiri”, Ambasada Republicii Moldova, Washington, 27 februarie 2003.

[12] A se vedea “Atlas,  Republica Moldovenească Nistriană”, Igor.N. Smirnov, Preşedintele “RMN”, Prefaţă la Ediţia a doua. Tiraspol 2000 (în continuare “Atlas…”).

[13]  Vezi hotărîrea “Cu privire la poziţia Republicii Moldoveneşti Nistrene referitoare la documentele internaţionale şi alte documente în domeniul drepturilor omului” din 22 septembrie 1992. - “Dnestrovskii meridian”, nr.39 (110), 25 septembrie - 1 octombrie 1992.

[14] CEDO a fost ratificată la data de 24 iulie 1997, vezi “Hotărîrea Parlamnetului Moldovei cu privire la ratificarea Convenţiei Europene asupra Drepturilor Omului şi a Protocoalelor sale adiţionale nr. 1298 XIII”, “Monitorul Oficial al Republicii Moldova ” nr. 54-55/502 din 21 august 1997.

[15] Vezi Decizia Marii Camere privind admisibilitatea Cererii nr. 48787/99 a lui Ilie Ilaşcu, Alexandru Leşco, Andrei Ivanţoc şi Tudor Petrov-Popa împotriva Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 4 iulie 2001,  vezi http://www.echr.coe.int/Eng/Gudgments.htm.

[16] Vezi “Drepturile omului în regiunea transnistriană a Republicii Moldova”, Comisia Inter-departamentală pentru coordonarea Politicii de Stat în localităţile din stînga Nistrului, Chişinău 2002 (Ediţia a doua, revizuită).

[17] Până atunci (în perioada sovietică) a fost folosită grafia chirilică iar limba “moldovenească” a fost declarată oficial ca fiind distinctă de limba română ( poziţie împărtpşită în prezent şi de “RMN”).

[18] Principalele chestiuni de ordin lingvistic sunt reglementate de următoarele legi ale Republicii Moldova: “Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti cu privire la statutul limbii de stat”, “Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti cu privire la reintroducerea grafiei latine”, “Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti cu privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul RSSM”. Toate aceste legi au fost adoptate la 31 august 1989. Articolul 13 (1) al Constituţiei declară că limba de stat este moldoveneasca “în baza alfabetului latin” iar Articolul 13 (2) ” … protejează dreptul de a păstra, dezvolta şi folosi limba rusă şi alte limbi vorbite pe teritoriul  naţional…”

[19] În anul şcolar 1999-2000, 637.700 de elevi învaţau în 1.118 şcoli cu predare în limba română, 142.000 de elevi învaţau în 270 şcoli,  gimnazii şi licee cu predare în limba rusă. Mai existau 114 şcoli mixte româno-ruse, 5 şcoli mixte ruso-ucrainene, 4 şcoli bulgaro-ruse, 2 şcoli cu predarea în limba engleză, şi o şcoală ruso-engleză. Vezi United Nations Documents, CERD/C/372/Add.2.

[20] Vezi: “Atlas…”, p.52. Este interesant de notat că, harta acestei publicaţii, aprobate oficial, indică asupra existenţei a 9 instituţii cu predare în limba română, cîteva dintre acestea fiind situate pe teritoriul controlat de Guvernul de la Chişinău.

[21] Ibidem. Conform componenţei etnice a “RMN”, din cei 660.000 de locuitori 33% sunt moldoveni, 29% ruşi, 29% ucraineni, 3% bulgari, 2% polonezi, 2% găgăuzi şi 2%, alţii. Vezi “Atlas…”, p.24. Sursele guvernului de la Chişinău vor indica că procentajul moldovenolor este, în realitate, de peste 40 la sută.

[22] În 2001, în “RMN”, cca. 12.000 de elevi au studiat limba româna în baza grafiei chrilice. Vezi “Şcolile româneşti din Transnistria în  rol de ostateci” în http://www.azi.md/comment?ID=14195 din 15 octombrie 2001.

[23] Pînă la jumătatea anului 2002 ele erau situate în Tiraspol (Şcoala nr. 20 – 800 de copii), Tighina (Şcoala nr. 19 – 1.980 de copii), Râbniţa (740 de copii), Roghi (147 de copii) şi,  respectiv, Corjova (255 de copii). Numărul de copii înrolaţi este raportat la datele existente în aprilie 2001. Şcolile din Dubăsari (620 de copii) urmau să fie transferate în 1997,  fără destinaţie precisă, iar şcolile din Grgoriopol au fost transferate în Cocieri în 1995. În sfârşit, şcolile din Dubăsari şi-au menţinut o existenţă cladenstină duală pentru majoritatea celor 740 de copii rămaşi. Începând cu 2002 aceştia au frecventat şcoala din s. Doroţkaia aflat sub controlul guvernului de la Chişinău. “Atlasul…” (p.42) numără 4.300 de copii iar Ministerul moldovean al educaţiei declară o cifră de peste 5.000 de copii (vezi  http://www.azi.md.news?ID=21122 din 11 octombrie 2002).

[24] Vezi: “Protocol de intenţii în domeniul educaţiei dintre Republica Moldova şi Transnistria”, 18 februarie 1995.

[25] În 2001, la indicaţia “Ministerului de Interne”, unui consilier al Înaltului Comisar al OSCE pentru minorităţile naţionale nu i s-a permis să intre în “RMN”  pentru a participa la o întrevedere, planificată a avea loc la “Ministerul Educaţiei”. Mai târziu, cînd însuşi Înaltul Comisar a vizitat Moldova, el a fost primit la Tiraspol de oficiali de rang inferior.

[26] Administraţia locală din Grigoriopol a folosit poliţia şi cazacii pentru a stopa activitatea şcolii moldoveneşti nr.1 iar pe 28 septembrie 1996 a ocupat incinta şcolii. La data 2 octombrie 1996 învăţătorii M. Harcaila, E. Jmacova şi N. Bistrova au fost arestaţi şi duşi la Tiraspol. După ce au fost reţinuţi pentru câteva ore la “Departamentul pentru Afaceri Interne”, ei au fost transferaţi la aşa-zisul “Minister al Securităţii”. La 7 octombrie 1996, în urma intervenţiilor Preşedintelui Republicii Moldova şi Misiunii OSCE în Moldova, învăţătorii au fost eliberaţi. Acte de violenţă au fost înregistrate şi în Slobozia.

[27] Вадим ЮръевБолъшой скандал в маленъком  городе, “Днестровский Куръер, 8 марта 2002  (Vadim Iuriev, “Scandal mare într-un oraş mic), Dnestrovskii Kurier, 8 martie 2002, Vezi şi http://www.unhcr.md/article/ld15.htm.

[28] Mihai Speian a fost arestat la data de 28 august şi deţinut pînă la data de 12 septembrie 2002. Vezi Misiunea OSCE în Moldova, Raport de activitate,  noiembrie 2002.

[29] Raportat de Misiunea OSCE la data de 30 ianuarie 2003. Încercarea OSCE de a determina revocarea deciziei respective a fost nerezultatlvă, aceasta intrând în vigoare prin semnătura “Ministrului Educaţiei RMN”, doamna Bomeşko.

[30] Şcolile din Roghi şi Râbniţa au întreţinut relaţii aproape normale cu administraţia locală (de exemplu, nu a fost solicitate să plătească chiria) în timp ce alte şcoli sunt  tratate cu aroganţă în mod sistematic.

[31] “Decretul Preşedintelui RMN” nr.145 din 5 aprilie 1999 a re-introdus o prevedere privind necesitatea re-înregistrării tuturor instituţiilor care se află pe teritoriul Transnistriei.  În total, trebuie prezentate cca. 12 documente şi plătită o taxă aferentă (inclusiv statutul şcolii, curriculumul, informaţiile privind statele de personal şi fondatorul şcolii, certificatele sanitare, acordurile privind protecţia anti-incediară, contractul de chirie, raportul de monitorizare de către stat a construcţiilor, etc.). Regulamentul a fost conceput de o asemena manieră încât înregistrarea şcolilor cu predare în baza grafiei latine a devenit un exercţiu inutil. Vezi “Şcolile româneşti din Transnistria se confruntă cu probleme în acordarea licenţelor ”, 25 septembrie 2001, http://www.azi.md/news?ID=13912.

[32]Misiunea OSCE din Moldova, Rapoarte lunare, iunie 1997, septembrie-noiembrie 2001.

[33] Directorii şcolilor afectate deplâng cu regularitate tratamentul acordat de administraţia tiraspoleană şi chiar îl califică drept genocid. Vezi  “Directorii şcolilor cu predare în limba română din Transnistria sau întâlnit cu Primul-Ministru” ( http://azi.md/news?ID=13400 ,21 august 2001).

[34] “Cu privire la măsurile urgente orientate spre menţinerea originalităţii poporului moldovenesc, precum şi originalităţii culturii şi limbii ” , 12 martie 1991. Potrivit ziarelor “Sfatul ţării”,  nr. 53 (833) din 12 aprilie 1991 şi “Moldova Suverană”,  nr. 76 (17685) din 3 aprilie 1991, măsurile adoptate includ înlocuirea cursului de “Istorie a Romănilor” cu “Istoria plaiului natal” şi “Istoria Uniunii Sovietice”, precum şi necesitatea publicării ediţiilor în limba “moldovenească” în grafie chirilică. Toate legile adoptate în Republica Moldova au fost declarate nule şi neavenite.

[35] “Legea cu privire la limbi a Republicii Moldoveneşti Nistrene”, 8 septembrie 1992 (traducere neoficială a textului original în limba rusă).

[36] Conform “adjunctulului ministrului educaţiei al Republicii Moldoveneşti Nistrene”, Surinov, în 2001, 600 de elevei au fost înrolaţi în instituţiile moldoveneşti de instruire superioară, 250 - în cele ruseşti, 150 - în cele ucrainene şi 4.500 în instituţiile transnistrene (Interviu al unuia dintre autori cu dl. Surinov la 28.2.2002).

[37] BASA-press, nr. 2728 din 1 octombrie 1996. Misiunea OSCE în Moldova, Raportul punctual nr. 30/96:Situaţia în şcolile moldoveneşti din Transnistria.

[38] De exemplu,  în ianuarie 1997, bărbaţi neindentificaţi au venit cu o maşină la casa Elenei Jmacova, directorul şcolii moldoveneşti din Grigoriopol şi i-au spus soţului ei că soţia şi copii săi trebie să plece dacă vor să rămână în viaţă. Serios înfricoşată, doamna Jmacova (care fusese deja deţinută de autorităţile transnistrene în octombrie 1996) a părăsit oraşul în ziua următoare. De notat că ea s-a întors dar continuă să fie hărţuită de forţele de securitate. BASA-press, nr.2750-1 din 3 octombrie 1996; FLUX din 7 octombrie 1996.

[39] Misiunea OSCE în Moldova, Raport lunar, ianuarie 1997.

[40] Raportul Misiunii UNHCR de constatare a faptelor în şapte şcoli moldoveneşti ( cu grafie latină) din Transnistria (18-19 aprilie 2001).

[41] O petiţie cu semnăturile a peste 500 de părinţi a fost respinsă de autorităţile locale pe motiv că este sau falsă or că semnăturile au fost colectate, sub presiune, de la părinţi.

[42]“Noi, învăţătorii şcolii,  nu vom viola regulamentele şcolare, care stipulează folosirea grafiei chirilice şi curriculumul elaborat de administraţia tiraspoleană” - declara un document prezentat învăţătorilor, spre semanre, de către directorul şcolii din Grigoriopol, care executa îndicaţiile consiliului local. Intimidaţi puternic, 32 de învăţători au semnat documentul menţionat Vezi Declaraţia celor 32 de învăţători ai şcolii din Grigoriopol din 4 octombrie 2002 (document din arhiva  autorilor).

[43] Scrisoarea deschisă către ambasadorii Rusiei şi Ucrainei la Chişinău din 29 februarie 2002 (document din arhiva  autorilor).

[44] Vezi: Relatarea doamnei E. Semcencova de la Ministerul Educaţiei privind evacuarea copiilor la Doroţcaia în http:/www.azi.md./news?ID=21122 din 11 octombrie 2002; “FLUX”, 31 iulie 2002.

[45] AP FLUX,  nr. 8711, 10 septembrie 2002.

[46] Conform UNHCR-Moldova “…din suma totală a grantului, 600 de mii vor fi folosiţi pentru repararea a 6 şcoli de limbă română din Transnistria, 100 de mii - pentru cumpărarea echipamentului, 70 de mii -pentru perfecţionarea profesională a învăţătorilor şi pentru procurarea manualelor şi, respectiv, 30 de mii vor fi cheltuiţi pentru salarizarea personalului”. INFOTAG, 1 octombrie 2001;  http:/www.azi.md./news?ID=13961, 28 septembrie 2001.

[47] Condiţionalitatea impusă în descrierea proiectului este considerabilă dar odată ce grantul este aprobat, există întodeauna un imbold puternic pentru implementare. Rămâne de văzut dacă obiectivul de reconciliere, vizat de proiect, va fi atins, devenind evident, chiar de la început,  că în pofida beneficiilor tangibile pentru ambele părţi, neîncrederea dintre ele era prea profundă pentru a se ajunge  la o cooperare semnificativă.

[48] Cea mai mare concentraţie de vorbitori de “limbă moldovenească” se află în raioanele Grigoriopol (69%), Camenca (44%), Slobozia (43%) şi Dubăsari (40%).

[49] Mai mult, ”Declaraţia ONU cu privire la drepturile persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale or etnice, religioase or lingvistice” din 1969 declară că identitatea lingvistică a minorităţilor trebuie protejată şi că, condiţiile pentru promovarea identităţii lingvistice trebuie încurajate. Articolul 2 al Protocolului adiţional nr.1 al CEDO şi Articolul 13 al ICESCR (1966) stipulează că nimeni nu poate fi privat de dreptul la educaţie şi statul trebuie să respecte dreptul părinţilor de a asigura o astfel de educaţie şi instruire care să fie în conformitate cu convingerile lor religioase şi filosofice. Articolul 28 al CRC (1989) cere statelor semnatare să recunoască dreptul la educaţie a copiilor şi, îndeosebi, să facă educaţia primară obligatorie şi liber accesibilă pentru toţi,  fără nici o discriminare în această privinţă.

[50] Faptul că moldovenii/românii din Transnistria pot fi consideraţi, în esenţă, majoritari, fiind cel mai mare grup etnic, nu-i privează de drepturile lor.

[51] Max van der Stoel. Peace and Stability through Human and Minority Rights’. Speeches by the osce High Commissioner on National Minorities. Edited by Wolfgang Zellner and Falk Lange. 2nd enlarged edition. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001, p. 44.

[52] Misiunea a fost desfăşurată la Chişinău la data de 25 aprile 1993 şi are un sub-oficiu în capitala RMN”, Tiraspol (în prezent, misiunea este compusă din 10 funcţionari internaţionali). Pentru alte  detalii şi  mandat vezi http:/www.osce.org/moldova.

[53] Vezi Misiunea OSCE în Moldova, Raportul nr. 12 din 8 noiembrie 1993; Agenţia de ştiri Basapress, Chişinău, în engleză 19.40 gmt 10 octombrie 1996.

[54] Vezi interviul dlui Hill din 12 noiembrie 2001 pe http:/www.azi.md/iv?iv=15&lang=Ro.

[55] Quiet Diplomacy In Action: The osce High Commissioner on National Minorities. Edited by Walter A. Kemp, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 2001, p. 232.

[56] Ibidem, p.234.

[57] Ibid., p.235

[58] Comunicatul de presă al Misiunii OSCE din Moldova din  10 aprilie 2002. Înaltul Comisar al OSCE pentru Minorităţile Naţionale “Soluţionarea problemelor etnice nu este un  joc cu sumă  nulă”, - HCNM.INF/2/02, 10 aprilie 2002.

[59] Documents on the Human Dimension of the osce. Collection prepared by Dr Dominic McGoldrick.Warsaw, 1995, p. 70

[60] PC.FR./17/99, 21 iunie 1999.

[61]Transdniestria strengthens trade links with Europe’, Olivia Press, http://www.olvia. idknet.com/ol08-02-03.htm, 3 februarie  2003.

[62] Vezi: ‘The osce and ‘Federalization’ Failing in Moldova’, Vladimir Socor, iasps Policy Briefings: Geostrategic Perspectives on Eurasia, No. 13, 27 January 2003.